Sunday, October 09, 2005

為何拍照…?

我都不知道我為何會拍照...
就算會拍...
我也從沒有想過要拍這一類抽象照片...

大概我是想引起注意...
注意不是想要讚美...
我只是想別人有反應而已...

把一些感覺注入相機...
相機就可以拍出慢快門但又清晰的照片...
十分神奇...

平時無輪如何靠著欄杆...
如何練習搖鏡...
都不及這一類注入感覺的東西...

可能"相機"的本義是"想機"...

3 comments:

沙灘貓~Olive~ said...

hello 第一次黎你個blog坐...我去過你個album, 發覺你影d相真係好靚。一部A95都可以影出咁好的相...好勁呀~
多多指教~

Benedict said...

多多指教~
我越黎越發覺地球上係鐘意貓o既人多過鐘意狗~~~

GH1978 said...

其實是因為貓易影d 之嗎... :p