Tuesday, May 13, 2008

編排...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/G

經常都經過灣仔...
也經常會經過和昌押邊...
好像有它影像的照片越來越多了...

4 comments:

ChocoCHINN said...

d招牌咁近gei...
[版主回覆05/14/2008 07:38:00]好得意架~ 所以我影低囉~~~^-^;~~~

leun said...

have you seen the macau one ???
[版主回覆05/14/2008 07:38:00]冇呀~ 係點樣架~?

winto 666 said...

我好鐘意押的logo...我一見倒就會好想影... 我今期周誌也有一個...
[版主回覆05/15/2008 07:29:00]我見呀~ 同個雙喜o係埋一齊~~~^-^~~~

eki said...

赤柱都有幾枝刻有大押的石柱呢...
不過由來, 我卻不知道...
[版主回覆05/15/2008 07:30:00]我知呀~ 近美利樓丫嘛~~~^-^~~~