Saturday, May 17, 2008

興建...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/001_G_038

這幢大廈在我拍時正在重建...
現在經過時...
地下都會佈滿廢料...

拍這張照片時有工人問我在拍什麼...

1 comment:

ChocoCHINN said...

你入工地影相...其實工人可能係見你無安全帽...所以特別關心你啊...
[版主回覆05/18/2008 10:02:00]佢應該係以為我係D乜野野間諜~~~^-^;~~~