Friday, October 04, 2013

陳列...我們在東區逛了一整天...
也有了收穫...
帶著幾袋東西...
都已經快要五時半了...

這裡的天色也開始昏暗...
差不多是時候要找下一個地方逛...

臨行時看到這張畫...
拍了下來...
也好讓我記得這天行程...

No comments: