Tuesday, February 10, 2009

主語...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng56/s_E_11

有沒冇發現現在的年青人說話沒有主語?
即是"你我他"等等...
別人完全不會明白年青人說話...

而我亦發覺我的網誌中都很少用"你我他"等等...
因為我大多數情況是在和自己說話...

那我應該明白了...
因為現在的年青人都只在向自己說話...

4 comments:

斷美 said...

mayb i m not a too romantique perSoN
 
[版主回覆02/11/2009 07:57:00]你自己...^-^;..?

Grace said...

一個人最常對著說話的人是自己; 現在的年輕人的確很空虛和無聊...
[版主回覆02/11/2009 07:57:00]可能係無聊多D~~~^-^;~~~

ChocoCHINN said...

點解可以做到只係左上角同右下角朦gei
[版主回覆02/11/2009 07:58:00]哩D係景深問題囉~~~ 如果夠淺就可以做到~~~^-^~~~ 妳用單反會仲容易~

Anonymous said...

都唔好齋講D年青人…
[版主回覆02/11/2009 07:59:00]年青人好快會變成人~~~^-^;~~~