Friday, July 10, 2009

決定...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/s_K_8

要學的人生哲學...
其中一個應該是決定力...

這個技能...
只在於膽大不大...
不一定要經驗多...
但準確與否就一定要靠經驗...

果斷...
要快...恨...準...!

1 comment:

chunpo91 said...

快...恨...準...在吃自助餐時都可以用得上...