Monday, June 25, 2012

配戴...


http://www.fotop.net/benedictng/benedictng84/HTCRhyme_75

最近配了穩形眼鏡...

原因有很多...
方便是最重要...

不過這兩片小玩意實在太小...
還要安放在眼中...
實在太為難...

於是學習配戴穩形眼鏡成了某一天的課題...
戴完...
還要除下...

過程有趣...
覺得很奇妙...

試完五對試用裝再算...

1 comment:

閒人 said...

好方便架~ 不過都係用one day算啦~ 係就係貴啲; 但至少唔駛洗鏡, 同增加發炎機會~我都用咗....哇..好多年咯... XDD.
[版主回覆06/29/2012 08:23:26]我都係試one day呀...
如果聽手打唔成風可以去打波...
我都會戴~~~