Sunday, November 13, 2011

早晨...


http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/V_O_2

這個日誌出現之時...
應該正是我工作中

不知道這個時候的狀態好不好...?

有一個網站是可以讓人寫信給未來的自己...
沒想到這封未來信的"未來"...
是那麼短而已...

2 comments:

May yan Yeung said...

有一個好重要的回覆

May yan Yeung said...

你好,我係鄧sir之前的學生,我有半年冇聯絡佢,現在好想找回他,希望你可以比他電話我,或者同佢講我想聯絡佢,我是沒有惡意的,你同佢講我係''小朋友''佢就知我係邊個的了,我全名叫做''楊詠儀'',電話係62103807,希望你可以幫我,萬分感謝
[版主回覆11/22/2011 07:50:20]請問係邊一位鄧sir?