Wednesday, July 27, 2011

窿罅...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng63/5800XM_141

有些中文字應該會常用...
但執筆忘字的情況很常見...

就像我今天標題的"罅"字...
讀就會讀...
但是不會記得怎樣寫...

地球人越來越退化了...
以前總會要自己有記性...
但我相信我都已經有了google病...

1 comment:

Mitsui, 牛丸 said...

真的退化了...以前仲用手寫電話簿嘅時代...真係會記埋啲常用嘅電話NUMBER...而家...連屋企人嘅手機...都未必記到...
[版主回覆07/28/2011 07:39:00]電話號碼真係冇乜邊個人記得... 我成日都唔記得我阿媽同老豆個電話...