Monday, March 21, 2011

第一...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng77/Chinese_New_Year_Raceday_11_6

其實都未知道將來會發展得怎樣...
不過沒有第一步就沒有第二步...
無論如何都要試一試...

骨頭啪啪響...
不是已經老了吧...?

1 comment:

閒人 said...

老咗都可以試新嘢嘅~
[版主回覆03/21/2011 23:31:00]活到老學到老~~~