Monday, September 27, 2010

應付...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng71/10_Fire_Dragon_Dance_3

科技...
實在不可靠...

昨天我一直使用的電郵...
突然說我登入太多次...
不能夠使用...

什麼...!?
在我睡著的時候登入太多次...?

都不知怎算好...
重設又重設...
都不能成功...

就算我不是每秒鐘幾十萬交易...
都不要這樣打搞我好嗎...

不能登入的情況...
依然持續...

2 comments:

JacQuelinE* said...

hahahahahah 好攪笑~ 唔緊要啦~~~ 而家再試
[版主回覆09/28/2010 08:06:00]都係唔得丫... 好氣餒...

閒人 said...

咁搞笑?
[版主回覆09/30/2010 00:15:00]對妳黎講就梗係搞笑... 我覺得好慘... 好多日開唔到msn...