Wednesday, November 25, 2009

閆器...http://www.fotop.net/benedictng/___P__/001_G_006

有時翻看舊相...
就會驚覺相片中的大廈已經消失了...
每次發現...
就會慶幸自己曾經拍下過它...

做藝員的人是不會消失的...
因為無論如何都會有影像...
音樂等留下...
所有回味的人...
都會慶幸曾經拍下過他...

1 comment:

Pulling Fafara said...

有時最高興的便是有人記得自己,雖然有時自己并不知道。
[版主回覆11/27/2009 08:04:00]所以平時對人好D... 咁就算真係有一日唔o係度... 都留番一D好o既回憶o既其他人...