Tuesday, August 18, 2009

微小...http://www.fotop.net/benedictng/_L_Z/Relaxing_35

世上的東西何其多...
應該每一樣都有自己的責任?

我實在很難相信在宇宙裡只有人類一種生物有獨立思維...

人類生存在地球...
扮演的角色是什麼...?
如果將所有人類消滅...
地球只會越來越好...

其他生物會不會有"愛"存在...?

1 comment:

Mitsui, 牛丸 said...

你估其他生物知唔知地球嘅氣候愈來愈差係人類嘅所為呢?
[版主回覆08/19/2009 08:25:00]就係話佢地唔會有思想...