Sunday, August 31, 2008

變遷...http://www.fotop.net/benedictng/___P__/H_h

黃竹坑村已經人去留空了...
應該快要變成酒店區...

進度似乎很緩慢...
好像已有年多...
我想現在住在裡面的應該只有蛇蟲鼠蟻...

1 comment:

ChocoCHINN said...

呢張...係咪黑白相黎架?
[版主回覆09/01/2008 07:59:00]係呀~ 轉左做黑白~~~^-^;~~~