Monday, May 03, 2010

發覺...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng31/6_G

看過杜文澤一篇訪問...
他說...
冷氣機溫度適中時我們並不會有埋怨...
只是在它太過涼時...
我們的要求就要增多了...

==============================

我們做人就是比較得太多...
所以我們很不快樂...

我沒有道行...
所以就算知道道理...
都不能夠實行...

==============================

最近才知道我早晨聽到的麻鷹叫得比以往多的原因...
因為有小麻鷹出世...
春回大地...

1 comment:

閒人 said...

咁又係嘅, 仲以為可以有相睇添﹗