Tuesday, March 27, 2012

業力...


http://www.fotop.net/benedictng/benedictng84/HTCRhyme_30

業力...
即是我們平時所說的因果...

我們常常打趣說...
不知上世做了什麼事...
所以今世就會什麼什麼...

我相信...

無論如何...
在眼前的世界...
盡量地做一個好人...

1 comment:

閒人 said...

適當時候要做衰人呀.....
[閒人回覆04/03/2012 01:44:34]都係嘅, 太過份嘅事又真係做唔出, 始終都唔係嗰個層嘅人嘅~XDD
[版主回覆04/02/2012 08:01:04]要做一個過得到自己o既衰人...@@...